Nimi, kotipaikka ja tarkoitus

1.

 

Yhdistyksen nimi on Kotkan Ilmailukerho ry ja sen kotipaikka on Kotkan kaupunki.2.

 

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ilmailuharrastusta, lisätä jäsenistön ilmailutietoutta ja antaa jäsenille mahdollisuus ilmailuharrastukseen.


Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi:


 

1.

omistaa ja ylläpitää tai ottaa vuokralle jäsenten käytettäväksi yhden tai useamman lentokoneen


 

2.

järjestää jäsenilleen erilaista lentokoulutusta


 

3.

osallistua vapaaehtoiseen palo- ja pelastuslentotoimintaan


 

4.

järjestää lentokilpailuja ja  näytöksiä, juhlia, ilmailuun liittyviä tilaisuuksia ja muuta samankaltaista toimintaa


 

5.

järjestää kokouksia, esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia


 

6.

ylläpitää yhteyksiä sellaisiin koti- ja ulkomaisiin järjestöihin, joilla on vastaavat tavoitteet ja toimintaperiaatteet. 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi:


 

1.

omistaa ja hallita toimintaansa liittyviä kiinteistöjä ja irtainta omaisuutta


 

2.

ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja


 

3.

toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia, keräyksiä ja myyjäisiä


 

4.

järjestää talkoita. 

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen ansion hankkiminen.3.

 

Yhdistys on Suomen Ilmailuliitto ry:n jäsen ja noudattaa soveltuvin kohdin liiton sääntöjä kuin myös niitä määräyksiä, joita liitto on jäsenilleen antanut ja antaa.
Jäsenet

4.

 

Yhdistyksen jäseniä ovat varsinaiset jäsenet, kannattavat jäsenet ja kunniajäsenet. Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi hyväksyy hallitus sille kirjallisesti tai yhdistyksen kokouksessa suullisesti esitetystä hakemuksesta fyysisen henkilön. Kannattavaksi jäseneksi hyväksyy hallitus fyysisen tai juridisen henkilön, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa. Kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous kutsua henkilöitä, jotka ovat erityisen ansiokkaasti toimineet kerhon hyväksi. Hallitus voi erottaa jäsenen, joka vastustaa yhdistyksen toimintaa, vahingoittaa sen mainetta tai laiminlyö jäsenmaksun suorittamisen.5.

 

Jäsenen, lukuunottamatta kunniajäseniä, on suoritettava yhdistykselle vuosittain jäsenmaksu, jonka suuruuden, erikseen kummallekin jäsenryhmälle, vahvistaa yhdistyksen syyskokous. Jäsenmaksu on suoritettava yhdistykselle toimintavuoden maaliskuun 15. päivään mennessä. Varsinaisen jäsenen, joka on laiminlyönyt maksaa yhdistyksen syyskokouksen vahvistaman jäsenmaksun määrättynä aikana, voi yhdistyksen hallitus erottaa yhdistyksestä. Yhdistyksen jäsenmaksu Suomen Ilmailuliitto ry:lle suoritetaan siten kuin liiton vuosikokous sääntöjensä edellyttämällä tavalla päättää.
Hallitus

6.

 

Yhdistyksen syyskokouksessa valitaan hallitus, jossa on puheenjohtaja ja kahdesta viiteen varsinaista jäsentä. Hallituksen toimikausi on kaksi vuotta. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin sekä keskuudestaan tai ulkopuolelta rahastonhoitajan. Hallitus on päätösvaltainen, kun puolet jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on kokouksessa läsnä. Äänestyksessä ratkaisee yksinkertainen äänten enemmistö. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Hallitus edustaa yhdistystä ja johtaa sen toimintaa, hoitaa yhdistyksen juoksevat asiat, ottaa ja erottaa yhdistyksen jäsenet ja yhdistyksen virkailijat, kutsuu yhdistyksen kokoukset koolle, sekä hoitaa yhdistyksen varoja ja omaisuutta.
Kokoukset, äänioikeus, tilikausi, kokouskutsu

7.

 

Vuosittain pidetään kaksi yhdistyksen varsinaista kokousta, kevätkokous viimeistään maaliskuussa ja syyskokous marraskuussa. Ylimääräisiä yhdistyksen kokouksia pidetään silloin, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus harkitsee sen tarpeelliseksi tai vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti pyytää. Kutsu yhdistyksen varsinaiseen kokoukseen annetaan vähintään viisi (5) päivää ja ylimääräiseen kokoukseen vähintään kolme (3) päivää ennen kokousta näiden sääntöjen 10 §:ssä mainitulla tavalla. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat, muista asioista kokouksessa ei voida päättää. Yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa käsiteltäviä ovat seuraavat asiat: 

1.

kokouksen avaus


 

2.

valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina


 

3.

todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus


 

4.

hyväksytään kokouksen työjärjestys 

KEVÄTKOKOUKSESSA


 

5.

esitetään hallituksen toimintakertomus


 

6.

esitetään tilinpäätöskertomus ja tilintarkastuskertomus


 

7.

päätetään yhdistyksen tilinpäätöksen hyväksymisestä sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle


 

8.

käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

   SYYSKOKOUKSESSA


 

5.

hallituksen laatima toimintasuunnitelma ja siihen liittyvä talousarvio seuraavaa toimintavuotta varten


 

6.

päätetään jäsenmaksujen suuruudesta


 

7.

valitaan hallituksen puheenjohtaja toimikauden vaihtuessa


 

8.

päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä toimikauden vaihtuessa


 

9.

valitaan hallituksen jäsenet, kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa, joiden toimikausi on kaksi vuotta


 

10.

käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokoukseen, tulee hänen toimittaa se kirjallisesti hallitukselle vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta.8.

 

Yhdistyksen kokouksissa on varsinaisilla ja kunniajäsenillä äänioikeus ja varsinaisilla jäsenillä on kaksi ääntä ja kunniajäsenillä on yksi ääni. Kannattavilla jäsenillä ei ole äänioikeutta. Äänioikeutta on käytettävä henkilökohtaisesti. Jäsenellä, joka ei ole suorittanut jäsenmaksua yhdistykselle, ei ole äänioikeutta. Äänestyksessä ratkaisee yksinkertainen äänten enemmistö. Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa, joissa ratkaisee arpa. Äänestys on yhdistyksen kokouksissa avoin, jos kuitenkin pyydetään suljettua äänestystä, on sellainen suoritettava. Äänioikeudesta Suomen Ilmailuliiton kokouksissa on voimassa mitä liiton säännöissä on määrätty.9.

 

Yhdistyksen tilikautena on kalenterivuosi. Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tulee olla valmis ennen 15 päivää helmikuuta ja ne tulee toimittaa tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien on tarkastettava yhdistyksen hallinto ja tilinpito ja jätettävä viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta tilintarkastuskertomuksensa sekä lausuntonsa vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle.10.

 

 

Kokouskutsut ja muut tiedonannot toimitetaan yleisellä ilmoituksella kerhotilan seinällä sekä lisäksi vähintään yhdellä seuraavista tavoista:

1.

Henkilökohtaisena sähköpostiviestinä jäsenen kerholle toimittamaan sähköpostiosoitteeseen.

2.

Henkilökohtaisena tekstivestinä jäsenen kerholle toimittamaan matkapuhelinnumeroon.

3.

Yleisellä ilmoituksella Kotkan Ilmailukerhon Internetsivuilla.
Nimen kirjoittaminen

11.

 

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin kanssa.
Sääntöjen muuttaminen, yhdistyksen purkaminen

12.

 

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa yhdistyksen kokouksessa, jos muutoksesta on kokouskutsussa mainittu ja jos muutosta kannattaa vähintään 3/4 annetuista äänistä.13.

 

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa, vähintään kuukauden väliajoin pidetyssä yhdistyksen kokouksessa vähintään ¾ äänten enemmistöllä annetuista äänistä.


Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, luovutetaan omaisuus Suomen Ilmailumuseolle käytettäväksi ilmailuperinteen vaalimiseksi, ellei yhdistyksen viimeinen kokous ääntenenemmistöllä, joka on ¾ kaikista annetuista äänistä, päätä sitä käytettäväksi toisiin ilmailuharrastusta edistäviin tarkoituksiin.14.

 

Muilta osin noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain määräyksiä.
 


(hyväksytty kokouksessa 12.3.2000, rekisteröity 18.10.2000)
(10§ muutos hyväksytty kokouksessa 20.11.2008)