N:o 45-2001
Valoa pimeyteen
Puheenjohtajan sanat
Syyttömät syytetyt
Sukuseuran säännöt
Mietteitä Kanadasta


HYVÄRISTEN SUKUSEURAN SÄÄNNÖT


1 §

Yhdistyksen nimi on Hyväristen Sukuseura ry. Ja sen kotipaikka Helsingin kaupunki.

2 §

Hyväristen Sukuseura ry:n tarkoituksena on ylläpitää yhteyttä Hyväristen suvun eri sukuhaarojen välillä ottaen huomioon suvun sekä nais- että miespuolisten jäsenten jälkeläiset ja heidän aviopuolisonsa, tutustuttaa suvun jäseniä toisiinsa, hankkia, järjestää ja tallentaa tuleville sukupolville tietoa, kirjallisia kuvauksia sekä valokuvia ja muuta aineistoa suvun ja sen jäsenten vaiheista, laatia sukutauluja, välittää sukua koskevaa aineistoa suvun jäsenille ja johtokunnan suostumuksella muillekin, harjoittaa toiminta-alaansa liittyvää julkaisutoimintaa, sekä panna toimeen sukukokouksia, -juhlia ja retkeilyjä.

3 §

Seuran jäseniksi voivat liittyä isänsä tai äitinsä puolelta Hyvärisistä polveutuneet sekä henkilöt, jotka ovat tai ovat olleet naimisissa jonkun Hyvärisistä polveutuneen kanssa. Jäseneksi haluavan on kirjallisesti ilmoitettava, millä tavoin hakija on suvun jäsen. Johtokunnalla on oikeus erottaa jäsen seuran jäsenyydestä, jos hän jättää maksamatta jäsenmaksunsa kahtena perättäisenä vuotena. Johtokunnalla on oikeus, työttömyyden, sairauden tai muun vastaavan syyn takia vapauttaa jäsen jäsenmaksun maksamisesta. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

4 §

Sukukokous voi vuosikokouksen ja johtokunnan yhteisestä ehdotuksesta kutsua erityisesti ansioituneita suvun jäseniä seuran kunniajäseniksi.

5 §

Seuran vuosikokous pidetään kerran vuodessa huhti-kesäkuussa. Sen ajan ja paikan määrää tarkemmin johtokunta. Kokouskutsu julkaistaan ainakin yhdessä valtakunnallisessa sanomalehdessä vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta tai lähettämällä kutsukirje niille seuran jäsenille, joiden nimet ja osoitteet ovat tiedossa. Muut seuran kokoukset kutsutaan koolle samalla tavalla. Seuran kutsuu koolle muihin kokouksiin johtokunta, katsoessaan sen tarpeelliseksi, tai jos 1/10 jäsenistä sitä johtokunnalta vaatii, ilmoittaen samalla kokouksen tarkoituksen.

Vuosikokouksen avaa seuran puheenjohtaja ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.

2. Valitaan läsnäolevista jäsenistä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

3. Esitetään johtokunnan vuosikertomus edelliseltä kalenterivuodelta, sekä seuran tilit samalta ajalta ja tilintarkastajain lausunto.

4. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja rahastonhoitajalle.

5. Päätetään jäsenmaksujen suuruudesta.

6. Valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut jäsenet seuran johtokuntaan.

7. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet.

8. Muut esille tulevat asiat, ottaen kuitenkin huomioon yhdistyslain
14 § määräykset.

Vuosikokouksen käsiteltäväksi tarkoitetut jäsenten ehdotukset on jätettävä seuran puheenjohtajalle viimeistään viikkoa ennen kokousta.

Seuran kaikissa kokouksissa on kullakin täysi-ikäisellä jäsenmaksunsa suorittaneella jäsenellä yksi ääni.

6 §

Suvun jäsenet kutsutaan touko-elokuussa pidettävään sukukokoukseen joka kolmas vuosi tai johtokunnan harkinnan mukaan useamminkin. Sukukokouksen paikan ja ajan määrää johtokunta, joka julkaisee kokouskutsun vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta joko valtakunnallisessa sanomalehdessä tai lähettämällä kutsukirjeen niille seuran jäsenille, joiden osoitteet tunnetaan.

Sukukokouksen avaa seuran puheenjohtaja, joka myös toimii kokouksen puheenjohtajana. Hänen ollessaan estyneenä hoitaa varapuheenjohtaja tai joku muu sukukokouksen valitsema seuran jäsen hänen tehtäväänsä.

Sukukokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Esitetään kokouspaikkakunnalla asuvien jäsenten puolesta tervehdys.

2. Valitaan sukukokouksen sihteeri.

3. Valitaan läsnäolevista jäsenistä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina.

4. Esitetään kuvaus tärkeimmistä tapahtumista suvun piirissä edellisen sukukokouksen jälkeen.

5. Käsitellään vuosikokouksen, johtokunnan tai yksityisen jäsenen sukukokoukselle mahdollisesti tekemät ehdotukset.

6. Annetaan johtokunnalle ohjeita seuran tulevaa toimintaa varten.

7. Ehdotetaan seuraavan sukukokouksen aika ja paikka.

7 §

Seuran hallituksena toimii ja sen asioita hoitaa johtokunta, jonka vuosikokous valitsee vuodeksi kerrallaan ja johon kuuluvat puheenjohtaja, jota kutsutaan myös seuran puheenjohtajaksi, varapuheenjohtaja ja neljä muuta jäsentä. Johtokunta valitsee joko keskuudestaan tai seuran jäsenistä sihteerin ja rahastonhoitajan.

8 §

Seuran nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

9 §

Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta tai seuran purkamisesta on tehtävä vuosikokouksessa ja sen jälkeen pidettävässä sukukokouksessa ja se vaatii voimaan tullakseen kolmeneljäsosan äänten enemmistön annetuista äänistä kummassakin kokouksessa.

10 §

Jos seura puretaan, käytetään sen omaisuus ensin seuran asiain selvittämiseen, minkä jälkeen jäännös luovutetaan, viimeisen sukukokouksen päätöksen mukaisesti, seuran tarkoitusperiä vastaavalla tavalla käytettäväksi. Seuran arkistoa ei saa jättää yksityisen henkilön haltuun, vaan se on luovutettava Suomen Sukututkimusseuralle, tai jos sitä ei ole olemassa, samantapaista tarkoitusta varten toimivalle julkiselle laitokselle, esimerkiksi Suomen valtionarkistolle.

11 §

Kaikessa muussa noudatetaan voimassaolevaa yhdistyslakia.
Copyright 2001Timo Jäkkö